BOW WOW WOW
Nieuwe bestemming voor de Reypoort
Opdrachtgever
Staedion
Locatie
Den Haag (NL)
Programma
Flexibel
Ontwerp
E19 architecten
Status
Prijsvraaginzending
Jaar
2010

De Reypoort ligt aan de De La Reyweg en is de toegang tot het achtergelegen Vrijstaathof. De poort ligt terug t.o.v. de naastgelegen bebouwing en is het enige bewaard gebleven element uit 1923 van een recent gesloopt woningbouwproject. Oorspronkelijk waren er woningen boven op de poort gevestigd en was de poort zelf onderdeel van het herstructureringsproject in de wijk Transvaal. Inmiddels is het project afgerond en zijn de woningen gerealiseerd, echter de plannen van de woningen op de Reypoort zijn nooit tot realisatie gekomen.
Omdat de poort zich door zijn afwijkende positie onderscheidt van zijn omgeving vraagt deze dan ook om een bijzondere uitwerking.

De poort is in feite losgekoppeld van de omliggende woningbouw en heeft een autonome positie verworven in de wijk.
De boog, het meest herkenbare architectonische element van de poort, vormt de aanleiding voor het ontwerp. Er worden drie lagen toegevoegd aan de poort waardoor deze hoger wordt dan de flankerende woningbouw en de nadruk legt op de toegang tot het binnenterrein van het bouwblok.

Door de boog in verschillende afmetingen terug te laten keren in de nieuwe gevel van het gebouw blijft de herkenbaarheid van de poort in stand en behoudt de poort zijn autonome positie binnen het bouwblok.

Vanwege de bijzondere ligging binnen het bouwblok en doordat de poort de toegang is van het Vrijstaathof leent het zich voor uiteenlopende functies.
Enerzijds kan het een openbare voorziening in zich opnemen die goed aansluit aan de behoefte binnen de wijk, anderzijds is de poort ook geschikt voor het realiseren van woningen. Omdat er nog geen gebruiker bekend is en omdat er veel belangen een rol spelen hebben we ervoor gekozen om binnen de visie en het ontwerp ruimte te laten voor verschillende functies.
Zodoende kan er veel directer worden ingespeeld op de wensen van de toekomstige gebruiker en kunnen omwonenden een actievere rol spelen in de programmering van de poort.

Binnen deze strategie worden er in principe geen gebruikers uitgesloten en kan nog in een laat stadium een gebruiker worden benaderd.
De basis van de plattegronden is voor de verschillende programma’s gelijk en is dus ook afgestemd op het feit dat het gebouw geschikt is voor meerdere programma’s. Dit laat zelfs ook in een toekomstig stadium wisselingen van programma of gebruiker toe.
Zoals hierboven al is omschreven, is het gebouw zodanig ontworpen dat het de aanleidingen vindt in de stedenbouwkundige situatie, de materialisering en de positie van de poort. De verschijningsvorm van het gebouw blijft gelijk, ongeacht van het programma wat het herbergt.

In plattegrond krijgt het gebouw twee kernen waarin de trappenhuizen en de vaste voorzieningen zijn opgenomen.
Zowel in het geval van woningen als in het geval van openbaar programma zijn dat de toiletten, de badkamer, de keuken en eventuele bergruimte.
Hierin zijn er natuurlijk per programma verschillen maar deze kunnen binnen het ontwerp worden opgelost en er is rekening gehouden met flexibiliteit.
Er zijn tien verschillende programma’s onderzocht, in het geval van woningbouw zijn er drie varianten: twee woningen van elk drie verdiepingen en een dakterras, drie éénlaagse woningen en tien studio’s.

In het geval van openbare functies zijn er zeven verschillende varianten onderzocht die aansluiten op de voorzieningen in de wijk. Zowel sociale als commerciële functies zijn meegenomen in het onderzoek. Wanneer de Koetsveldschool is verhuisd kan de Reypoort onderdeel uitmaken van eventuele toekomstige ontwikkelingen van een nieuwe school, als dependancegebouw met extra lokalen en een gehoorzaal.

Andere sociale functies zijn een buurthuis, een bibliotheek en een kinderdagverblijf met naschoolse opvang.

Wat betreft de commerciële functies leent het gebouw zich goed voor het vestigen van een café – restaurant, een hotel en is het ook zeer geschikt als kantoorlocatie.

E19 Architecten